Hewitt's Washroom area

Hewitt's Washroom area
Location: Florida, Miami